فاز یک پروژه آبیک قزوین به ظرفیت سالانه 45 تن

مزرعه جناب اسماعیل پور

مزرعه جناب قناعت پرست

مزرعه جناب رضایی

مزرعه جناب توکل نیا

فهرست